Tầm Nhìn và Hướng Phát Triển

 

logo_2

 

Phuc Thinh Label đã đề ra định hướng chiến lược phát triển năm 2014 và những năm tiếp theo như sau:

1. Tốc độ tăng trưởng:

- Phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng hàng năm (sản xuất và kinh doanh) mỗi năm tăng thêm 10 - 15% 

2. Về chất lượng sản phẩm: 

- Duy trì việc thực hiện tốt các quy định về tiêu chuẩn sản trước khi giao hàng.
- KCS kiểm tra từng sản phẩm một, để đầu ra sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất.

3. Về Maketing: 

- Marketing rất quan trọng , công tác Marketing sản phẩm trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt chú trọng những sản phẩm đã có thương hiệu, mũi nhọn trong ngành may mặc.
- Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông,…
- Tập trung đẩy mạnh thương hiệu Công ty trong năm 2014 và những năm tiếp theo.

4. Về Hệ thống quản trị doanh nghiệp: 

- Tiếp tục kiên định công cuộc xây dựng và duy trì Hệ thống quản trị doanh nghiệp theo hướng đổi mới, từng bước trở nên chuyên nghiệp hóa, tăng cường công tác giám sát; kiểm tra và hướng dẫn, giao cho Ban Giám đốc có trách nhiệm áp dụng và thực hiện hệ thống trên, vì đây là một vấn đề quan trọng quyết định đến sự phát triển bền vững của Công ty trong năm 2014 và những năm tiếp theo.
- Đòi hỏi sự quyết tâm của Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên thì mới có thể thành công được.

5. Công tác tài chính: 

- Tăng cường hoạt động của công tác tài chính, xây dựng và rà soát lại các chính sách kinh tế phù hợp đối với các bộ phận, ưu tiên các bộ phận Bán hàng, Marketing, Phân phối và Phát triển sản phẩm. 
- Triển khai phần mềm quản lý trong 2013 (như Nghị quyết của Hội đồng quản trị), đưa hoạt động tài chính trở thành bộ phận thực sự có hiệu quả.

6. Về công tác tổ chức:

   Rà soát và sắp xếp, cơ cấu lại mô hình tổ chức, theo hướng trẻ hóa.  

7. Về bán hàng, phân phối: 

- Tiếp tục củng cố và hoàn thiện hệ thống bán hàng, phân phối  trở thành chuyên nghiệp và riêng biệt ...

- Thành lập bộ phận chuyên trách, để phục vụ chu đáo cho từng khách hàng,.....

 8. Về xuất khẩu: 

- Thành lập bộ phận xuất khẩu, để đẩy mạnh công tác xuất khẩu vào các thị trường: Combodia, Philipin, Bangladesh, châu Phi và đặc biệt là thị trường trong nước. Đây là thị trường đầy tiềm năng chính của công ty.

 9. Về đầu tư xây dựng/ sản xuất: 

 Đầu tư thêm trang thiết bị phục vụ cho sản xuất, Mở rộng xưởng sản xuất và quy mô hơn  100 người..

11. Tăng cường hợp tác: 

- Với các Công ty trong và ngoài nước, các ngành liên quan và các đối tác tiềm năng để có thể học thêm kinh nghiệm áp dụng vào sản xuất.

12. Công tác đào tạo:

- Năm 2013 giao Ban Tổng Giám đốc lập kế hoạch đào tạo và đào tạo lại cho cán bộ quản lý và nhân viên về kiến thức quản lý.

13. Các công tác khác :  

- Ngoài việc từng bước cải thiện điều kiện vật chất cho CBNV thông qua chế độ lương thưởng, Công ty còn chăm lo quan tâm tới đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện về môi trường làm việc, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong ban lãnh đạo, tạo sự gắn bó trong Công ty như một mái nhà chung. HĐQT phối hợp với Đảng ủy công ty làm tốt công tác công đoàn, đoàn thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh ... góp phần thúc đẩy hoạt động SXKD.

- Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty luôn quan tâm tới công tác giúp đỡ người nghèo, tại nạn rủi ro, trẻ em cơ nhỡ tàn tật …. với tinh thần lá lành đùm lá rách.